Przedmiot działalności

Utworzono: wtorek, 15, maj 2012 13:42
Poprawiono: wtorek, 12, czerwiec 2012 16:55
Opublikowano: wtorek, 15, maj 2012 13:42
Paweł Wiśniewski
Odsłony: 2047

Celem spółki jest organizowanie, propagowanie, popularyzowanie, inicjowanie oraz wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia.

 

Spółka realizuje swoje cele poprzez:

1) inspirowanie, wspomaganie i koordynację wszelkich działań w sferze edukacji ekologicznej;

2) opracowywanie i realizację własnych projektów i programów edukacyjnych, w tym związanych z upowszechnianiem zasad rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania energii odnawialnej oraz recyklingu i odzyskiwania surowców;

3) współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami, ruchami, firmami polskimi i zagranicznymi celem wsparcia założeń statutowych;

4) organizowanie różnorodnych imprez, konkursów, festiwali i pokazów mających na celu propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

5) współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań spółki, jak również prowadzenie własnego portalu internetowego;

6) podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność spółki, w tym podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, z przeznaczeniem dochodów z tej działalności wyłącznie na realizację celów statutowych spółki;

7) zabieganie o środki potrzebne do statutowej działalności;

8) organizację szkoleń, seminariów, kongresów, konferencji, warsztatów i kursów dokształcających lub zawodowych z dziedziny ekologii oraz związanych z ochroną zdrowia ludzi, rehabilitacją, rekreacją i kulturą fizyczną, a także upowszechnianiem zdrowego stylu życia;

9) prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej (wydawnictwa pisemne, filmowe, muzyczne, multimedialne, itp.).

 

Realizując swoje cele spółka współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dyrekcjami parków krajobrazowych, wyspecjalizowanymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami ze strefy ekologii, przyrodoznawstwa, turystyki, rekreacji, zdrowia i kultury fizycznej.