Majątek

Utworzono: wtorek, 15, maj 2012 13:45
Poprawiono: czwartek, 12, kwiecień 2018 21:39
Opublikowano: wtorek, 15, maj 2012 13:45
Paweł Wiśniewski
Odsłony: 1919

 

Kapitał zakładowy spółki: 11 988 000,00

 

Majątek spółki na koniec 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

 

L.p. Grupa Wartość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grunty własne
Grunty użytkowane wieczyście
Budynki, lokale i urządzenia inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Wartości niematerialne i prawne
914 040,00 zł
92 920,00 zł
6 327 736,73 zł
27 050,12 zł
11 200,04 zł
50 872,28 zł
795 170,57 zł
  Razem 8 218 989,74 zł